Nieuws

Wanneer moet je als bedrijf naar Bijzonder Beheer van de bank?

Niet kunnen voldoen aan de verplichtingen

Als een bedrijf wordt overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer is het in de ogen van de bank niet waarschijnlijk, dat de onderneming op korte of middellange termijn aan de verplichtingen van haar bank kan voldoen. Voor alle duidelijkheid: hiervan is geen sprake als het bedrijf een enkele keer te laat is met haar rentebetaling of aflossing, of wanneer er sprake is van een incidenteel hogere rekening-courantstand dan de afgesproken limiet. Er moet in de ogen van de bank sprake zijn van structurele problemen met de winstgevendheid en bedrijfsvoering van de onderneming. Bij niet of onvoldoende ingrijpen door de directie van het bedrijf zal het toekomstperspectief van het bedrijf onder druk komen te staan en kan de continuïteit in gevaar komen.

Signalen

Concrete signalen van een toekomstige overdracht naar Bijzonder Beheer zijn:

  • de onderneming heeft twee jaren op rij verlies gemaakt;
  • de onderneming heeft een solvabiliteit van minder dan 25% (eigen vermogen / totaal vermogen);
  • de onderneming heeft een langere periode moeilijk kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de bank.

Geen harde criteria

Voor de volledigheid is het goed op te merken, dat bovengenoemde criteria slechts een leidraad zijn. Zo heeft elke bank zijn eigen criteria, waarbij deze ook afhankelijk kan zijn van de inschattingen van de betrokken accountmanagers. Zo wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de vooruitzichten van de branche waarin het bedrijf actief is. Ook wordt gekeken naar de kwaliteiten van de ondernemer of het directieteam. Deze inschattingen zijn uiteraard subjectief van aard, maar spelen zeker een rol in de afweging of het bedrijf wordt overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank.